ถก’วัดมหาธาตุฯ’มรดกโลก

เขียนขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

ถก'วัดมหาธาตุฯ'มรดกโลก

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาปรับพื้นที่ให้เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางของการเป็นมรดกโลก ภายใต้แนวทางพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจ้าคณะนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการพื้นที่แกนหรือพื้นที่กันชน เข้าประชุมแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้นำเสนอถึงขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่ การบริหารจัดการพื้นที่แกน พื้นที่กันชน หลักเกณฑ์การนำเสนอ รวมถึงการกำหนดผังแม่บท แผนปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งในส่วนของพื้นที่แกนจะต้องมีการปรับพื้นที่หรือย้ายสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่สอดรับกับวัด พื้นที่กันชนจะดำเนินการภายใต้หลักคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ เน้นแนวทาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและจัดการสภาพแวดล้อม ด้านการจัดระบบการจราจรและการสัญจร ด้านการส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและการบริหารจัดการ ยึดแนวถนนสี่ด้านที่อยู่รอบวัด การจัดระเบียบชุมชน จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเขตพื้นที่ดำเนินการ ร่วมพัฒนาปรังปรุงอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดการปรับพื้นที่จะมีความชัดเจนหลังจากที่คณะทำงานจะได้หารือร่วมกันและสำรวจรายละเอียดข้อสังเกตที่เกิดขึ้น นำสู่การหารือร่วมกับฝ่ายเลขาฯ อนุสัญญามรดกโลก กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะเดินทางมาดูพื้นที่ วันที่ 26 ก.ย.นี้อีกครั้ง

ที่มา: ข่าวสด